Zespół Szkół w Rokitach

Szukaj
Godzina:

Idź do treści

Wolontariat

Nasza Szkoła
Szkolny Klub Wolontariatu jest kołem zainteresowań działającym dla innych.
Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą:

"Branie wypełnia ręce, a dawanie- serce"


Spotykamy się miarę możliwości i potrzeb w naszej szkole, po wcześniejszym ustaleniu konkretnego terminu. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Razem możemy więcej!!! Szkolny Klub Wolontariatu organizuje pomoc zarówno doraźną w szkole jak i stałą. Oprócz pomocy chcemy także czynić dobro.

Cele i założenia:
- zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie,
- uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
- rozwijanie empatii i tolerancji,
- angażowanie się w działanie na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
- współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
- wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej,
- akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Opiekunowie: Agnieszka Kuryło, Jolanta Szczerba,
Joanna Tusk, Anna Partyka, Magdalena Wesółka

****************************


Szlachetna Paczka 2018


Szkolny Klub Wolontariatu zakończył akcję "Szlachetna paczka". Wolontariusze i inne osoby dobrej woli włączyły się w to przedsięwzięcie. Zebraliśmy wiele rzeczy spożywczych i chemicznych oraz pieniądze za które wykupiliśmy bon towarowy do marketu budowlanego, bo takie było życzenie rodziny, której pomagaliśmy. Wszystkie rzeczy przekazaliśmy naszym podopiecznym. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i życzliwość .


**************************************************************************************************************

Poradnik wolontariatu szkolnego

Zapraszamy wszystkich wolontariuszy do zapoznania się z Poradnikiem wolontariatu szkolnego.


**************************************************************************************************************

Zbliża się wspaniały świąteczny czas! W całym tym zgiełku przedświątecznych porządków i zakupów pomyślmy o tych, dla których Święta są trudne z powodu licznych problemów i biedy.


Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich uczniów, rodziców, pracowników i nauczycieli do włączenia się w akcję Szkolnego Wolontariatu, który przystąpił do organizacji SZLACHETNEJ PACZKI. Pomagamy pani Brygidzie, której los nie szczędził. Mieszka z synem, córką i wnukami w nieciekawych warunkach. Aby mogli żyć w godnych warunkach muszą wyremontować mieszkanie. Dlatego zbieramy fundusze na bon do sklepu budowlanego. Można przynosić żywność o dłuższej przydatności np. herbata, kawa, ryż, makaron, olej, dżem, konserwy, warzywa w puszkach itp.
Rodzina ucieszy się z środków higieny i czystości np. proszek do prania, płyn do mycia naczyń, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, mydła itp.Zbiórkę prowadzimy do 6 grudnia w sali nr 4.

Liczy się każdy grosz. Nie bądźmy obojętni. Zaproście znajomych do włączenia się w akcję. Niech te święta będę radosne dla wszystkich.

Szkolny Klub Wolontariatu

**************************************************************************************************************


Akcja Znicz 2018

Dnia 30 listopada 2018 r. Szkolny Klub Wolontariatu wybrał się na cmentarz w Rokitach. Uczestnicy posprzątali zaniedbane i zapomniane groby.

Nie zapomnieliśmy również o zapaleniu zniczy, tak aby w te pierwsze listopadowe dni na każdym grobie błyszczały światełka.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki funduszy na znicze oraz p. Hani, która je zakupiła.


**************************************************************************************************************

Zbiórka funduszy na zakup zniczy z okazji 1 listopada


Szkolny Klub Wolontariatu ogłasza akcję ZNICZ DLA KAŻDEGO ZMARŁEGO. Wolontariusze zbierają fundusze do specjalnej puszki podczas przerw i niektórych lekcji.

Zebrane pieniążki zostaną przeznaczone na zakup zniczy. Wolontariusze posprzątają groby, które tego wymagają i zapalą znicze.

Za ofiarność serdecznie dziękujemy!!!


**************************************************************************************************************


PIERNICZKI DOSTARCZONE

Uczestniczki Szkolnego Klubu Wolontariatu przed świętami Bożego Narodzenia dostarczyły pierniczki starszym osobom z naszej okolicy, składając im przy okazji serdeczne życzenia. Taki mały gest, a wywołał wielki uśmiech i wzruszenie obdarowanych osób.

Opiekunki Wolontariatu

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


W tym szczególnym dniu składamy naszym początkującym Wolontariuszom serdeczne życzenia, aby Wasza działalność na rzecz dobra wspólnego, była źródłem radości i dumy oraz aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji.
Nawiązując do tego szczególnego dnia w naszej szkole odbył się konkurs na "Dobrego duszka" klas III - III gim. To taka osoba na którą można liczyć, pomoże bezinteresownie, zawsze ma dobre słowo dla swoich kolegów i koleżanek. Oto zwycięzcy:
III A Piotr Lindstet
III B Ania Fiszka-Borzyszkowska
IV Zosia Czaja
V Hubert Witka
VI Ania Wlazło
VII Agata Cygert
II gim. Jagoda Mallek
III gim. Karolina Wolska

Gratulujemy:
opiekunowie - Anna Partyka, Joanna Tusk, Jolanta Szczerba, Agnieszka KuryłoWsteczPlayDalej

*************************************************************************************************************


Polacy Kresowym Straceńcom


Zakończyliśmy akcję Polacy Kresowym Straceńcom. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą szlachetną akcję. Zebraliśmy sporo różnorodnych produktów, które zapakowaliśmy w 14 kartonów. Dzięki pomocy polskiego konsulatu paczki dotrą do potrzebujących na Białorusi jeszcze przed świętami. "


Opiekunki wolontariatu: A. Partyka, J. Szczerba, J. Tusk, A. Kuryło

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************


Pierniczki Świąteczne

Dnia 30 listopada 2017 r. Wolontariusze z naszej szkoły pod okiem opiekunek piekli i dekorowali pierniczki świąteczne. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w ta akcję. Trafią one przed świętami do starszych i samotnych osób, które są wśród nas. Taki mały gest, a mamy nadzieję, że sprawi wielki uśmiech na nie jednej twarzy.

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to,
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł IIREGULAMIN SZKOLNEGO
Klubu
WOLONTARIATU


Idea wolontariatu:
"BRANIE WYPEŁNIA RĘCE,
DAWANIE- SERCE"


Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

Wstęp

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec
drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

§ 1
Postanowienia ogólne

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.
Opiekę nad Klub sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu oraz prowadzi pracę formacyjna członków . Opiekunowie Klubu zajmują się sprawami organizacyjnymi, a także są łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.


§ 2
Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
2.Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym
6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.
7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
8. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.


§ 3
Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:
ona terenie szkoły i na rzecz szkoły:
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum)
- Współpracę ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży,
- Włączanie się w organizację imprez szkolnych- poza terenem szkoły - Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
- Współpracę z GOPS w Czarnej Dąbrówce.

§ 4
Wolontariusze

1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie. 3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu. 5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w jego pracy , a także w spotkaniach dla wolontariuszy. 7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w jego działalność , zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Klubu.
10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Wolontariacie lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji .

Każdy członek Klubu ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.Każdy członek Klubu ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.


§ 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 • Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • List gratulacyjny do rodziców.
 • Nagroda książkowa na zakończenie gimnazjum i szkoły podstawowej dla najaktywniejszych wolontariuszy.
 • Uczniowie klas III gimnazjum , otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty , które są brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól średnich.
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania.


§ 6
Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu i zadania koordynatorów

 • Na czele Klubu Wolontariatu stoją koordynatorzy- nauczyciele wolontariatu.
 • Członkowie Klubu oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.
 • Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.


Zadania koordynatorów

 • Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
 • Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 • Reprezentowanie wolontariuszy.
 • Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.
 • Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 • Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.


§ 7
Sposoby ewaluacji:

 • ankieta dla wolontariuszy;
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez;
 • podziękowania od osób i instytucji;
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.
3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.**************************************************************************************************************

POLACY KRESOWYM STRACEŃCOM
- Zbiórka Bożonarodzeniowa
"Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie"

Matka Teresa z KalkutySzanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Każdy pragnie przeżyć ten szczególny czas w podniosłej atmosferze, w miłości, spokoju, bezpieczeństwie i … godnie.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję, która polega na przygotowaniu paczek świątecznych dla
polskich dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz dzieci z domu dziecka, mieszkujących na terenie Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny, a także głównie do ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych).

"Potrzebujący kombatanci z szeregów Armii Krajowej, z których większość za walkę o niepodległość Polski młodzieńcze lata spędziła w niewoli okupanta sowieckiego, w okrutnych warunkach łagrów syberyjskich, za kołem podbiegunowym polarnym w Workucie, Incie, Norylsku, Kołymie, Magadanie i innych obozach śmierci. Przed aresztowaniem żyli na polskich ziemiach na Wileńszczyźnie, nad Niemnem w Grodnie, Lidzie, Nowogródku, Wołkowysku, Brześciu w swoich miastach, siołach, dworkach, chatach, a także w wielu innych miejscach dzisiejszej Litwy i Białorusi. Tam były ich korzenie, tam się urodzili i do tej polskiej ziemi byli przywiązani całym sercem".

S
połeczna akcja zbiórki darów na terenie Polski prowadzona jest przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, która otrzymała numer zbiórki "2017/4864/OR" wydany i zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na terenie województwa pomorskiego objęta została Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i będzie prowadzona w dniach: 20 listopada - 6 grudnia 2017 roku.

Do paczek (mocne, owinięte w papier i zaklejone kartony) wkładamy produkty spożywcze dobrej jakości, o długim terminie ważności: olej, makaron, ryż, mąkę, kawę, herbatę, konserwy, mak, majonez, budyń, kisiel, galaretki, ciastka, czekolady, rodzynki, owoce w puszkach, itp., a także środki czystości (odpowiednio zabezpieczone lub spakowane w oddzielny karton). Produkty prosimy przynosić do szkoły do specjalnie przygotowanego miejsca zbiórki, które znajduje się na holu.

Przygotowujemy też upominki (słodycze) dla dzieci z Białorusi. W paczce nie powinno zabraknąć opłatka i kartki z życzeniami, na której możemy podać dane Ofiarodawcy. Dary zebrane w naszym województwie zostaną przekazane przy pomocy polskiego konsulatu na Białoruś. Trafią przed świętami do konkretnych polskich rodzin!

Pamiętając hasło naszego wolontariatu
"Branie wypełnia ręce, a dawanie- serce" zachęcamy do wzięcia udziału w tej pięknej, szlachetnej akcji.

Liczymy na Wasze dobre serca!!! Dziękujemy!!!

Wolontariusze wraz z opiekunami

Powrót do treści | Wróć do menu głównego